ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 1-107 އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ

Read more