ހއ. ބާރަށު ” މަސްޖިދުއްޢަމަލު” މިސްކިތުގައި މިހާރުހުރި ޖާލީތަކާއި، ބޮޑު ދޮރުތަކާއި ދޮރުފަތްތަށް، އެލްމުނިއަމް ދޮރާ، ދޮރުފަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

މަސްޖިދުއްޢަމަލު މިސްކިތުގައި މިހާރު ހުރި ޖާލީތަކާއި ބޮޑުދޮރުތަކާއި ދޮރުފަތްތަށް އެލްމުނިއަމް ދޮރާއި، ދޮރުފަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ޓްރައިކޯރ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ދެމެދުވަނީ 16

Read more