ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާހާނާބައިގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި.

ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާހާނާގެ ބައެއް މަރަމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުވަނީ ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ހއ.ބާރަށު ބިންމާގެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތަކީ

Read more