ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 07 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ހއ. ބާރަށު ބްރާންޗުގައި ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 07 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހއ. ބާރަށު ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ އެދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

Read more

ރަށުގެ ދެކުނު ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ފަހު މަސްޖިދުއް ޞަލާހު އަލުން ހުޅުވައިފި

މިރަށު މަސްޖިދުއްޞަލާހު މިސްކިތުގައި ހުރި ލޫވަރ ދޮރުފަތްތަށް އެލްމުނިއަމް ދޮރުފަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ ޖުމްލަ 13 އެލްމުނިއަމް ދޮރު ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން

Read more

މަދިރިން އުފެދޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކާއި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

މިދުވަސްވަރަކީ މަދިރިން އުފެދޭ ބަލިތަކާއި ޗިކަން ގުންޏާ ފަދަ ބަލިތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގިނަވަމުންދުވަސްވަރެކެވެ. ބާރަށަކީ މަދިރީގެ އުނދަގޫ އެންމެ ބޮޑު އެއްރަށަށްވާތީ، އެފަދަ ބަލިތަކުން

Read more