ހއ.ބާރަށުގައި ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ހާފިޡަކު ގެނެސްފި.

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ހއ.ބާރަށުގައި ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ހާފިޡަކު 28 މާރިޗު 2022 ވަނީ ރަށަށް ގެނެސްފައެވެ. އަލްޢުލާ ޤިރާއަތުލް

Read more