ޕްރިސުކޫލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދިވެހިރާއްޖެ ޕްރިސުކޫލް އެސިސްޓެންޓް އިޢުލާން ނަމްބަރު: (IUL)257/257/2021/54 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މަޤާމް: ޕްރީސުކޫލް އެސިސްޓެންޓް ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

Read more