ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 1-107 އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ

Read more

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިރަށުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދުވަހާއިގުޅިގެން ހަވީރު އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތަށްވަނީ މިރަށު ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިހަރަކާތަކީ ބާރަށު ސްކޫލާއި ރަށުގެ

Read more

ހއ.ބާރަށުގައި ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ހާފިޡަކު ގެނެސްފި.

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ހއ.ބާރަށުގައި ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ހާފިޡަކު 28 މާރިޗު 2022 ވަނީ ރަށަށް ގެނެސްފައެވެ. އަލްޢުލާ ޤިރާއަތުލް

Read more

ހއ.ބާރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހއ.ބާރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، އެސިސް ކޮންސަލްޓިންގް ޕްރައިވެޓް

Read more

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާހާނާބައިގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި.

ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާހާނާގެ ބައެއް މަރަމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުވަނީ ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ހއ.ބާރަށު ބިންމާގެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތަކީ

Read more

ހއ. ބާރަށު ” މަސްޖިދުއްޢަމަލު” މިސްކިތުގައި މިހާރުހުރި ޖާލީތަކާއި، ބޮޑު ދޮރުތަކާއި ދޮރުފަތްތަށް، އެލްމުނިއަމް ދޮރާ، ދޮރުފަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

މަސްޖިދުއްޢަމަލު މިސްކިތުގައި މިހާރު ހުރި ޖާލީތަކާއި ބޮޑުދޮރުތަކާއި ދޮރުފަތްތަށް އެލްމުނިއަމް ދޮރާއި، ދޮރުފަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ޓްރައިކޯރ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ދެމެދުވަނީ 16

Read more

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 07 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ހއ. ބާރަށު ބްރާންޗުގައި ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 07 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހއ. ބާރަށު ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ އެދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

Read more

ރަށުގެ ދެކުނު ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ފަހު މަސްޖިދުއް ޞަލާހު އަލުން ހުޅުވައިފި

މިރަށު މަސްޖިދުއްޞަލާހު މިސްކިތުގައި ހުރި ލޫވަރ ދޮރުފަތްތަށް އެލްމުނިއަމް ދޮރުފަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ ޖުމްލަ 13 އެލްމުނިއަމް ދޮރު ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން

Read more

މަދިރިން އުފެދޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކާއި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

މިދުވަސްވަރަކީ މަދިރިން އުފެދޭ ބަލިތަކާއި ޗިކަން ގުންޏާ ފަދަ ބަލިތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގިނަވަމުންދުވަސްވަރެކެވެ. ބާރަށަކީ މަދިރީގެ އުނދަގޫ އެންމެ ބޮޑު އެއްރަށަށްވާތީ، އެފަދަ ބަލިތަކުން

Read more

ރަށުގެ މަގުބައްތިތަކާއި ބަނދަރު ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ރަށުގެ މަގުތަކާއި، މަގުގޯޅިތައް އަދި ބަނދަރު ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާއި މިއަދުވަނީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ހއ.ބާރަށު ރަޙްމާނީހިޔާ މުޙައްމަދު ސަމީރުއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތަކީ

Read more

ބާރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމަށް ނެގި މުވައްޒަފުންނާއެކު މިއަދު މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފާއިތުވެ ދިޔަ 04 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭގައި ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށްބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަމަލު ކުރަމުންގެންގޮސްފައިވަނީ ރަށުގެ އުތުރާއި ދެކުނު ސަރަޙައްދަށް ވަކިން އިޢުލާންކޮށް

Read more