ބާރަށު ކައުންސިލް ޔުނިޓީ ކަޕް 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭލިއަންސް ސްޕޯޓްސްއަށް

ބާރަށު ކައުންސިލް ޔުނިޓީ ކަޕް 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭލިއަންސް ސްޕޯޓްސްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު 2

Read more

“މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” މި ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

  މި ޕްރޮގުރާމަކީ ބާރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން އިސްނަގައިގެން، ބާރަށު ކައުންސިލާއި ބާރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަރން ކޮމާންޑުން 30 އޮގަސްޓް

Read more

ހއ. ބާރަށުގައި ” މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” މިނަމުގައި ޕްރޮގުރާމެއް ފެށިއްޖެ.

މިރަށުގައި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމެއް ” މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން ” މިނަމުގައި ރޭވަނީ ފެށިގެން ގޮސްފައެވެ. ރޭގެ ފެށުމުގެ ޖަލްސާގައި ސަރަފްވެރި މެހެމާނު އތމ ކޮމެޓީގެ

Read more

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 1-107 އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ

Read more

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިރަށުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދުވަހާއިގުޅިގެން ހަވީރު އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތަށްވަނީ މިރަށު ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިހަރަކާތަކީ ބާރަށު ސްކޫލާއި ރަށުގެ

Read more

ހއ.ބާރަށުގައި ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ހާފިޡަކު ގެނެސްފި.

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ހއ.ބާރަށުގައި ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ހާފިޡަކު 28 މާރިޗު 2022 ވަނީ ރަށަށް ގެނެސްފައެވެ. އަލްޢުލާ ޤިރާއަތުލް

Read more

ހއ.ބާރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހއ.ބާރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، އެސިސް ކޮންސަލްޓިންގް ޕްރައިވެޓް

Read more

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާހާނާބައިގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި.

ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާހާނާގެ ބައެއް މަރަމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުވަނީ ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ހއ.ބާރަށު ބިންމާގެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތަކީ

Read more

ހއ. ބާރަށު ” މަސްޖިދުއްޢަމަލު” މިސްކިތުގައި މިހާރުހުރި ޖާލީތަކާއި، ބޮޑު ދޮރުތަކާއި ދޮރުފަތްތަށް، އެލްމުނިއަމް ދޮރާ، ދޮރުފަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

މަސްޖިދުއްޢަމަލު މިސްކިތުގައި މިހާރު ހުރި ޖާލީތަކާއި ބޮޑުދޮރުތަކާއި ދޮރުފަތްތަށް އެލްމުނިއަމް ދޮރާއި، ދޮރުފަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ޓްރައިކޯރ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ދެމެދުވަނީ 16

Read more

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 07 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ހއ. ބާރަށު ބްރާންޗުގައި ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 07 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހއ. ބާރަށު ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ އެދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

Read more