ކައުންސިލް މެންބަރުން

ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ( 17 މެއި 2021 ން …… އަށް )

 • ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 • ޢަލީ ޢަމީޒް

  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

 • ޢަލީ ޝަމީމް

  ކައުންސިލް މެމްބަރު

 • ސަމީހާ މޫސާ

  ކައުންސިލް މެމްބަރު

 • އާމިނަތު ނަޡުމާ

  ކައުންސިލް މެމްބަރު

ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ( 03 ޖޫން 2017 ން 16 މެއި 2021 އަށް )

 • އާޞިފް ޢަބްދުﷲ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 • ޢަލީ ޝަމީމް

  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

 • އަޙްމަދު މަޢުރޫފް

  ކައުންސިލް މެންބަރ

ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ( 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް )

 • މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 • މުޙައްމަދު ޝާފިޡު

  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

 • ޙުސައިން ފަޙުމީ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

 • ޢަބްދުﷲ ޒުނައިރު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

 • އަނީސް ޙިލްމީ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ( 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް )

 • މުޙައްމަދު ޝާފިޡު

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 • ޙުސައިން ފަހުމީ

  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

 • މޫސާ ނިޔާޒު

  ކައުންސިލް މެންބަރު

 • މުޙައްމަދު ޠަލާލު

  ކައުންސިލް މެންބަރު

 • މުޙައްމަދު ނަޢީމް

  ކައުންސިލް މެންބަރު