މިޝަން އަދި ވިޝަން

މިޝަން
ހއ. ބާރަށަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، އިލްމީ ،ހިލްމީ، ފަންނީ ގޮތުން ޤާބިލް، ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ދިރިއުޅޭ، މުސްސަނދި، ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވުން.

ވިޝަން
ރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އަލީގައި އިދާރީ ޚިދުމަތްތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު އެފަދަ ޚިދުމަތްތަށް ތަރައްޤީކޮށް ރައްޔިތުންބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްވެހި ޚިދުމަތްތަށް ދިނުމާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.