އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

 • އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ

  އ. ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)

 • އަޙްމަދު ޔޫސުފް

  އ. ޑިރެކްޓަރ

 • ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ

  ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 • ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު

  ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 • ޢާއިޝަތު ފަޒުނިޔާ

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 • ޢަލީ ޝާކިރު

  އ. މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ

 • ޢާޠިކާ ޢަލީ

  އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ

  މަސައްކަތު

 • ހުސް

  މަސައްކަތު