އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

 • ޙުދާ އިބްރާހީމް

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 • އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ

  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

 • އަޙްމަދު ޔޫސުފް

  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

 • ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ

  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ބިލާލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު

  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 • ޢާއިޝަތު ފަޒުނިޔާ

  ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ޢަލީ ޝާކިރު

  އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ޢާޠިކާ ޢަލީ

  އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ސާލިޔާ އަޙްމަދު

  އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • މޫނިސާ ޢަބްދުލްޞަމަދު

  ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް

  ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރ

 • މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 • ޙުސައިން ނޫރައްދީން

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް