އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

 • އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ

  އ. ޑިރެކްޓަރ (ވ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް)

 • އަޙްމަދު ޔޫސުފް

  އ. ޑިރެކްޓަރ

 • ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ

  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ހުސް

  ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 • ޢާއިޝަތު ފަޒުނިޔާ

  ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ޢަލީ ޝާކިރު

  އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ޢާޠިކާ ޢަލީ

  އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 • ޙުސައިން ނޫރައްދީން

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް